Before

p9020008.jpg (208918 bytes) p9020009.jpg (208841 bytes) p9090002.jpg (211975 bytes)
p9090003.jpg (209608 bytes) p9090006.jpg (212172 bytes)

 

After

P1118023.jpg (139455 bytes) P1118024.jpg (126285 bytes) P1118026.jpg (132204 bytes)